Hội đồng quản trị

 

Ông NGUYỄN ĐỨC CỬ

Chức vụ: Chủ tịch HĐQT
 

 

 

 

Ông KIM MẠNH HÀ

Chức vụ:  Phó Chủ tịch thường trực HĐQT

 

 

Ông BÙI KHẮC SƠN

Chức vụ: Thành viên HĐQT

 

 

 

Ông PHÙNG MINH CHÀ

Chức vụ: Thành viên HĐQT

 

 

Ông NGUYỄN VĂN SƠN

Chức vụ: Thành viên HĐQT

 

Ông VŨ TRÍ TUỆ

Chức vụ: Thành viên HĐQT

 

 

Ông PHẠM ĐỨC TRỌNG

Chức vụ: Thành viên HĐQT